Årsmötesprotokoll

Protokoll från årsmöte RHI onsdagen 20 mars 2013

Närvarande : 90 hyresgäster inklusive styrelsemedlemmar.

§  1  Ordföranden började med att presentera  den avgående styrelsens med-
        lemmar, revisor och valberedning och förklarade därmed mötet öppnat.

§  2  Till ordförande för mötet valdes Lennart Levin och till sekreterare
        Karl-Erik Jarlhäll.

§  3  Till rösträknare och justering av dagens protokoll utsågs Bengt Stenport
        och Lilian Hermansson

§  4  Enligt stadgarna skall kallelse till årsmötet ske senast 14 dagar före
        mötesdatum. Meddelande om årsmötet sattes upp på anslagstavlorna i
        portarna  den 4 mars. Årsmötet ansåg sig i behörig ordning sammankallat.

§  5  Verksamhetsberättelse  inklusive  årsredovisning och revisionsberättelse
        delades ut vid årsmötet. En kort stund ägnades åt genomläsning varefter
        kassaförvaltaren gick igenom revisions- och balansräkningen och revisorn
        läste upp revisionsberättelsen.

§  6  Årsmötet beslutade:
         a  att fastställa resultat- och balansräkning.
         b  att fastställa de dispositioner som framgår av föreningens ekonomi.  
         c  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.

§  7  Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning för utlägg beslutades
        att fortfarande vara 11.400:- kr.

§  8  Till ordförande i styrelsen valdes Lennart Levin på 1 år.

§  9  Av övriga ledamöter kvarstår på ett år:
        Karl-Erik Jarlhäll, Iris Tollstoy, Margaretha Hellstenius Wiessner,
        Margreth Norlin omval på 2 år, Margareta Daram nyval samt  suppleant-
        erna Bertil Wilhelmsson och Manfred Persson på 2 år.

§  10 Revisor Stig Ahlberg omval på 2 år, revisorsuppleant Maj-Britt Hemlin
        Dahlberg omval på 2 år.

§  11 Valberedningen: Göran Hermansson och Maj Hartoft omval på 2 år.

§ 12 Årsmötet beslöt att antaga nya stadgar enligt förslag från styrelsen.

       Ordet ”arvode” under § 7 utgår och ersätts av ”ersättning” för utlägg.

       Under § 5 i stadgarna utser årsmötet en revisor på 2 år och en suppleant
       på 2 år.

§  13 En motion inkom från medlem beträffande Blomsterfondens stadgar om
         styrelsesammansättning. Avslag för vidare utredning.

§  14 Under övriga frågor  informerade Göran Qvarnström om den nya sop-
         hanteringen  och om orsakerna till denna.

§  15 Styrelsen avtackade Margareta Orverud med blommor och en applåd
         Ordförande tackade medlemmarna samt Göran Qvarnström och Mats
         Livbom.

 

           Vid protokollet


           Karl-Erik Jarlhäll sekr.                             Lennart Levin ordf.


           Justeras

     
            Bengt Stenport                                        Lilian Hermansson

 

 

Ringvägens Hyresgästers Intresseförening - RHI