Årsmötesprotokoll 2014

Protokoll från årsmöte RHI måndagen 25 mars 2014

 

Närvarande: 71 hyresgäster inklusive styrelsemedlemmar.

§  1  Ordföranden presenterade den avgående styrelsens  medlemmar samt revisor och    
        valberedning och förklarade därmed mötet öppet.

§  2  Till ordförande för mötet valdes Lennart Levin och till sekreterare
        Karl-Erik Jarlhäll.

§  3  Till rösträknare och justering av dagens protokoll utsågs Margareta Runelund
        och Lennart Jörnmark.
        
§  4   Enligt stadgarna skall kallelse till årsmötet ske senast 14 dagar före
         mötesdatum. Meddelande om årsmötet sattes upp på anslagstavlorna
         i portarna den  11 mars. Årsmötet ansåg sig i behörig ordning sammankallat.

§  5  Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning och revisionsberättelse
         delades ut vid årsmötet. En kort stund ägnades åt genomläsning
         varefter kassaförvaltaren gick igenom revisions- och balansräkningen.
         Ordföranden läste upp revisionsberättelsen då revisorn ej var närvarande.

§  6  Beslut
        a  att fastställa resultat- och balansräkning.
        b  att fastställa de dispositioner som framgår av föreningens ekonomi.
        c  att bevilja ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

§  7  Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning för utlägg: beslutades
        att höja ersättningen till 15.000:-  från tidigare 11.400:-

§  8  Till ordförande i styrelsen valdes Margareta Daram på 1 år.
        
§  9  Av övriga ledamöter kvarstår på 1 år: Margreth Norlin, Manfred Persson,
        Bertil Wilhelmsson, Iris Tollstoy omvald på två år. Följande invalda på 2 år:    
        Anders Runelund, Ingmar Holm, Birgitta Persson, Monica Hellman.                          

§ 10  Revisor Stig Ahlberg kvarstår på 1 år. Revisorsuppleant Maj-Britt Hemlin     
         Dahlberg kvarstår på 1 år.

§ 11  Valberedningen: Maj Hartoft och Göran Hermansson kvarstår på 1 år.


§ 12  Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet                                            2
          Inga ärenden inkomna.

§  13  Medlems förslag som av styrelsen skall föreläggas årsmötet
          Inga förslag inkomna.

§  14  Övriga frågor
          Önskemål om tidsplan för ombyggnationer inom fastigheterna kommer att
          framföras till Blomsterfonden.

§  15  Mötet avslutas och ordföranden tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet

 

 

 

Karl-Erik Jarlhäll, sekr.                                                         Lennart Levin, ordf.

 

 

 

Justeras

 

 

 

Margareta Runelund                                                               Lennart Jörnmark

 

 

Ringvägens Hyresgästers Intresseförening - RHI