Årsmotesprotokoll 2015

Protokoll från Årsmöte RHI torsdagen den 19 februari 2015

Närvarande: 66 hyresgäster inklusive styrelsemedlemmar.

§ 1 Ordföranden hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Till ordförande för mötet valdes Anders Runelund och till sekreterare Birgitta Persson.

§ 3 Till rösträknare och justerare av årsmötesprotokollet jämte mötesordföranden utsågs Lennart Jörnmark och Lars Eklund.

§ 4 Kallelse till årsmötet skall enligt stadgarna ske senast 14 dagar före ordinarie årsmöte. Denna sattes upp på anslagstavlorna inom fastigheterna den 29 januari, varför årsmötet ansåg mötet ha blivit i behörig ordning utlyst.

§ 5 Dagordningen godkändes med tillägg för Övriga frågor enligt nedan.

§ 6 Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen för 2014.

Kassören gick igenom årsredovisningen och revisorn revisionsberättelsen.

§ 7 Beslut fattades om

a) att fastställa resultat- och balansräkning

b) att fastställa dispositionerna beträffande föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

§ 8 Beslöts om oförändrad ersättning till styrelsen, revisor, valberedning, festkommitté.

§ 9 Till ordförande i styrelsen valdes Anders Runelund på 1 år.

§ 10 Ordinarie ledamöter: Margareta Daram, nyval 2 år, Manfred Persson, Omval 2 år, Ingemar Holm och Birgitta Persson, kvarstår 1 år, Suppleanter: Monica Hellman, kvarstår 1 år, Bertil Wilhelmsson, Omval 2 år.

§ 11 Revisor: Margreth Norlin, nyval 2 år,

Revisorsuppleant Maj-Britt Hemlin, omval 2 år

§ 12 Valberedningen: Lars Eklund, nyval 2 år (sammankallande),

Gunnar Häll, nyval 2 år.

§ 13 Intresseföreningens medlemsavgift för 2015 fastställdes till 0 kronor.

§ 14 Styrelsen framlade förslag till nya stadgar för föreningen med syftet att anpassa dessa till "Normalstadgar för ideella föreningar". Efter diskussion beslöts att anta styrelsens förslag med 61 röster för förslaget och 5 röster emot. Därmed har stadgarna antagits med mer än 2/3-dels majoritet.

§ 15 Inga motioner från medlemmarna hade anmälts.

§ 16 Övriga frågor:

a) Stängning av portarna.Uppdrogs åt styrelsen att tillsammans med Blomsterfonden utforma och dela ut en skrivelse till samtliga boende, anställda och övriga som har tillträde till fastigheten om vikten att övervaka att ingen obehörig kommer in under portarnas stängningstid.

b) Fotografier önskades även på andra än styrelsen som innehar uppdrag inom föreningen.

c) Önskemål om att deltagare i boendegruppen väljs på årsmötet avslogs.

d) Förslag om ersättning för enskilda uppdrag och grupper framför- des, t ex till brickvändarna, bibliotekarien, boendgruppen samt till trädgårdsgruppen p g a vattenskadan. Styrelsen noterade förslaget

§ 17 Ordföranden tackade samtliga närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Birgitta Persson, sekreterare           Anders Runelund, ordförande

 

Lennart Jörnmark                               Lars Eklund

 

 

Ringvägens Hyresgästers Intresseförening - RHI