Syrelsemötesprotokoll

Protokoll från Styrelsemöte 5 juli 2017

Närvarande: Olle Berg, Margret Marcko, Rolf Gellstrup, Barbro Östlund,
Sunhild Dietrich.

Frånvarande: Eva Petterson, Kennet Lexberg.

§ 1. Mötet öppnades av ordförande.

§ 2. Dagordningen godkändes

§ 3. Föregående protokoll, den 27 april 2017, bordlades till kommande möte.

§ 4. Frågor om rutiner för hemsidan, anslagstavlor, synskadade och pärmarna bordlades till kommande möte.

§ 5. Information från Blomsterfondens årsmöte kommer att distribueras till hyresgästerna.

§ 6. Information om boendegruppens arbete kommer att distribueras till hyresgästerna.

§ 7. Beträffande Ringvägen och Blomsterfondens planering kommer särskild skrivelse om detta att redovisas genom boendegruppens arbete för hyresgästerna

§ 8. Frågan om fortsatt samverkan med övriga anläggningar diskuterades.

§ 9. Från Klubbmästeriet redovisade Margret båtresan till Skokloster den 12 juli.

Frågan om hanteringen av pengar vid dödsfall diskuterades och kommer att föras fram till Blf. Rutiner för hantering av pengar som tillhör en aktivitet bör förvaras avskilda med tydligt innehåll angivet.

Frågan om permanent tak i stället för tältet tas upp med Blf.

Revisorssuppleanten Maj Britt Hemlin Dahlström har avlidit. Ordf kommer att bevista begravningen i Allhelgonakyrkan.

Marlen Wedin kommer att leda basarverksamheten från Blf och informationsmöte kommer att hållas av Blf efter semestern.

§ 10. Övriga Frågor

Efterlystes regler för Blfs kontroll av hälsotillståndet hos de som är i akut behov av hjälp. Även arrangemang för de som har handikapp som gör att de inte kan delta i de vanliga arrangemangen efterlystes.

Namnuppgifter och telefonnummer på de som svarar för aktiviteterna i 101 kv skall anslås på brevlådan utanför RHI-rummet.

Nästa ordinarie möte är fastställt till den 4 oktober 2017.

 

Margret Marcko                                                 Olle Berg

Vid protokollet                                                   ordförande