Kallelse årsmöte 2014

 

RHI årsmöte

Tisdagen den 25 mars kl 1100 i Salongen, 107:an, n.b.

 

Dagordning

1                               Mötet öppnas

2                              Val av ordförande och sekreterare för mötet

3                              Val av två personer som jämte mötesordföranden skall justera årsmötesprotokollet och vara rösträknare

4                              Prövning av om årsmötet blivit i behörig ordning utlyst

5                              Framläggande av verksamhetsberättelse,  ekonomisk redovisning och revisionsberättelse

6                              Beslut

a)     om fastställande av resultat- och balansräkning

b)     om dispositioner beträffande föreningens resultat

  enligt den fastställda balansräkningen

c)     om ansvarsfrihet för styrelsen

7                              Fastställande av arvoden

8                              Val av ordförande i styrelsen

9                              Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen

10                         Val av revisor och revisorsuppleant

11                           Val av valberedning

12                         Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet

13                         Medlems förslag som av styrelsen skall föreläggas årsmötet

14                         Övriga frågor

Mötet avslutas