Kallelse årsmöte 2012

RHI årsmöte

Tisdagen den 6 mars kl 1100 i Salongen, 107:an, n.b.

Dagordning

1 Mötet öppnas
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
3 Val av två personer som jämte mötesordföranden skall justera årsmötesprotokollet och vara rösträknare
4 Prövning av om årsmötet blivit i behörig ordning utlyst
5 Framläggande av verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse
6 Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning
b) om dispositioner beträffande föreningens resultat    enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet för styrelsen
7 Fastställande av arvoden
8 Val av ordförande i styrelsen
9 Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen
10 Val av revisor och revisorssuppleant
11 Val av valberedning
12 Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
13 Medlems förslag som av styrelsen skall föreläggas årsmötet
14 Övriga frågor
Mötet avslutas