Stadgar

STADGAR FÖR RINGVÄGENS HYRESGÄSTERS INTRESSEFÖRENING RHI

Fastställda vid ordinarie årsmöte 19 februari 2015

§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Ringvägens Hyresgästers Intresseförening RHI

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen, som är opolitisk, har till uppgift att

a) gentemot hyresvärden företräda medlemmarna och därvid tillvarata deras rätt och intressen

b) vara förhandlingspart gentemot Föreningen Blomsterfonden för hyresgästerna vid Ringvägen 99 -109 i Stockholm

c) ta initiativ till och arrangera möten, fester, resor mm för medlemmarnas gemensamma intressen.

§3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Katarina församling i Stockholms kommun, Stockholms län.

§4 Medlemskap

Medlem i föreningen är hyresgäst som är boende i Blomsterfondens fastigheter, Ringvägen 99-109.

§5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande jämte minst fyra övriga ledamöter och två suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte. Ordförande väljes för ett år i taget övriga styrelsemedlemmar för två år.

Ledamöterna avgår växelvis varvid dock skall iakttagas att ordförande och kassör ej avgår samtidigt. Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter eller suppleanter är närvarande.

Vid lika röstetal gäller den mening ordförande företräder.

§7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Föreningens firma tecknas av den eller de personer som styrelsen utser.

§8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast 3 veckor före årsmötet.

§9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Revisorn ska senast en vecka före årsmötet avge sin revisionsberättelse.

Vid årsmötet väljes också en revisorssuppleant på två år.

§10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen senast under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse sker genom anslag på anslagstavlor inom fastigheterna senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning.

7. Revisionsberättelse för verksamhetsåret.

8.          a   Fastställande av resultat- och balansräkning

b   Beslut om årets resultat

c   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10 Fastställande av antalet styrelseledamöter.

11 Fastställande av ersättningar.

12.Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.

13.Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år

14.Val av revisor samt suppleant.

15 Val av valberedning

16.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

17.Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§12 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Röstning får ske genom skriftlig fullmakt för högst en annan medlem.

§13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken

denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.

§17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster

vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie.Om föreningen upplöses skall beslut fattas om hur föreningens tillgångar skall överlämnas.RHI- Ringvägens Hyresgästers Intresseförening