Styrelseprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 14 juni 2016 i RHI-rummet.

Närvarande: Anders Runelund, Margareta Daram, Aja Boman, Margret Marcko,
Manfred Persson

Frånvarande: Bertil Wilhelmsson

§ 1 Ordförande öppnade mötet.

§ 2 Dagordningen godkändes med tillägg av Extra årsmöte under ny punkt 4.

§ 3 Föregående protokoll godkändes.

§ 4 Extra årsmöte bestämdes till den 22 juni kl 1500 i Salongen.

Detta med anledning av en enkät med följebrev som delats ut till styrelsemedlemmarna. Mycket märkligt var dock att ordförande inte fått dessa handlingar.

§ 5 Ordförande informerade om ekonomin.

Nästa kvartalsrapport blir per 30 juni.

Manfred Persson påminner om faktura för räkkryssningen.

§ 6 Midsommarfesten den 24 juni ca kl 15 sköts i egen regi, där varje deltagare tar med egen mat, dryck och en engångsgrill.

Margret Marcko kontaktar Birgitta Persson angående annonsering.

§ 7 Ordförande redogjorde för en idé om hur informationsmötena skulle kunna användas som diskussionsforum.

§ 8 Margret Marcko åtog sig visning för nyinflyttad.

§ 9 Anders Runelund informerade om 12-kronan. Har haft diskussion med Blfs ekonomichef. Någon lösning ej helt klar, men förhoppning om utbetalning utan krav på orgnr eller F-skatt föreligger.

Blf återkommer med besked.

§ 10 Festkommitténs nästa uppgift blir Julfesten.

§ 11 Övriga frågor.

Betr. Reseberättelse från räkkryssningen undersöker Anders Runelund och Manfred Persson vilket material som går att få fram.

Ett anonymt brev med mycket positivt innehåll angående det fina boendet på Ringvägen hade skickats till ordf som delgav detta.

§ 12 Nästa möte blir Extra årsmötet den 22 juni kl 1500 i Salongen.

Nästa styrelsemöte blir den 18 augusti kl 1000 i RHI-rummet.

§ 13 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Aja Boman, sekreterare                                       Anders Runelund, ordförande

 

 

Ringvägens Hyresgästers Intresseförening - RHI