Styrelseprotokoll

Protokoll från Styrelsemöte 15 september 2016 i RHI-rummet

Närvarande: Olle Berg, Birgitta Persson, Sunhild Dietrich, Bernt Larsson,
Kenneth Lexberg, Bertil Wilhelmsson och Margret Marcko

§ 1. Mötet öppnades av ordförande, som hälsade alla välkomna.

§ 2. Föregående protokoll godkändes.

§ 3. Resultat av enkäten. Av 386 lägenheter svarade 322.

Svarsfrekvens 83,4%. Negativa till om-och tillbyggnad
314 eller 97,5%. Positiva till om-och tillbyggnad 8 eller 2,5%

§ 4. På informationsmötet den 23/9, kommer aktuella frågor att tas upp. Bl.a. enkäten, kontakter med Blomsterfonden, säkerhetsfrågor, klubbmästeri, social verksamhet, hjälpsam. RHI:s styrelse är närvarande vid samtliga möten.

§ 5. Hjälpsam som är en ny grupp av personer boende på Ringvägen, som medverkar vid olika aktiviteter och verksamheter.
Oktoberfesten 6 okt. planeras tillsammans med deltagare från Hjälpsamgruppen.

§ 6. Representanter för Trädgårdsgrupperna har informerat RHI om sina verksamheter, och belyst frågan om nyrekrytering m.m.

§ 7. När det gäller säkerheten på Ringvägen, har Blomsterfonden engagerat ett vaktbolag som ronderar på nätterna. Förslag har lämnats till Blomsterfonden om ytterligare åtgärder för att höja säkerheten för de boende.

Vid protokollet

Margret Marcko                                      Olle Berg
sekreterare                                            ordförande

 

 

Ringvägens Hyresgästers Intresseförening - RHI