Styrelseprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 28.10.2015 i RHI-rummet

Närvarande: Anders Runelund, Manfred Persson, Margareta Daram, Birgitta Persson, Ingemar Holm, Monica Hellman, Bertil Wilhelmsson samt

Lars Eklund, Valberedningen.

§ 1 Ordöranden öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna och vände sig speciellt till representanten för Valberedningen Lars Eklund.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående protokoll godkändes.

§ 4 Ekonomi. Se bilaga 1.

§ 5 Avgående ledamöter vid nästa årsstämma är Birgitta Persson, Monica Hellman och Ingemar Holm. Förslag på tänkbara efterträdare lämnades till Lars Eklund. Informerades om att kassörsuppgifterna f n delas mellan Margareta Daram som sköter utbetalningarna och Anders Runelund när det gäller redovisningen. Lars Eklund framhöll att kassören inte nödvändigtvis behöver vara styrelseledamot.

§ 6 Hyresförhandlingar. Diskussioner pågår. Möte mellan representanter för samtliga Blomstergårdar, Hyresgästföreningen och Blomsterfonden har ägt rum.

§ 7 Rapport från Boendegruppen. Under vecka 6 respektive vecka 10 2016 kommer 2 st gamla hissar att bytas ut mot nya: 105B och 107A.

§ 8 Samrådsgruppen bestående av BLF VD, BLF ordföranden + Samarbetsgruppen informerade om att ombyggnaden av Liseberg kostnadsberäknats till 277 miljoner kronor. Bankkontakter är både SEB och Handelsanken.

Stambyte på Ringvägen måste ske inom 5 år. Kostnad ca 500 miljoner kronor.

1,2 miljoner om det sker samtidigt med ombyggnad. Lokalt inflytande skall utvecklas ytterligare.

§ 9 Efter samtal mellan Anders Runelund och Christel Haglund BLF överenskoms att redovisning mellan Basar och RHI-rummet ej skall ske. Beslöts att sådan redovisning ej skall föras.

§ 10 Övriga frågor.

a) Beslöts att RHI ger bidrag till Kulturcirkelns 15-årsjubileum med 6.000 kronor.

b) En ny aktivitetsgrupp har bildats med namnet "Diskussionsgruppen".

Beslöts att RHI ger aktivitetsbidrag för 3 månader under år 2015 med

200 kronor.

c) En kör har bildats. Hjul till pianot erfordras. Monica Hellman tar kontakt med Christel Haglund.

d) Lars Eklund beviljades 800:- för säsongsavslutning för ca 30 deltagare i

Musikunderhållningen.

e) Stora brister i rengöringen av de olika husen på Ringvägen påpekades. Beslöts att Bertil Wilhelmsson och Birgitta Persson tillskriver Fastighetschefen efter inspektion.

§ 11. Nästa möte är torsdagen den 19 november kl 10.00 i RHI-rummet

§ 12 Mötet avslutades

Vid protokollet


Birgitta Persson, sekreterare                                    Anders Runelund, ordförandeRingvägens Hyresgästers Intresseförening - RHI