Styrelseprotokoll

Protokoll från Styrelsemöte den 19.11.2015 i RHI-rummet

Närvarande: Anders Runelund, Manfred Persson, Birgitta Persson, Monica Hellman,
Bertil Wilhelmsson samt fr o m § 8 Lars Eklund och Gunnar Häll från Valberedningen.

Frånvarande: Margareta Daram och Ingemar Holm

§ 1 Ordförande öppnade mötet.

§ 2 Föregående protokoll godkändes med ändring av siffran 1,2 miljoner i § 8.

Skall vara 1,2 miljarder.

§ 3 Ekonomi. Föreningens årsresultat pekar mot ett minus på ca 15.000 kronor exklusive kostnaderna för 35-årsjubiléet.

§ 4 Extra årsmöte. Styrelsen beslöt att kalla till Extra Årsmöte den 18.12 kl 13.30. Ärende: Beslut om hyresgästernas företrädare i kommande hyresförhandlingar. En enig RHI- styrelse förordar förhandling i egen regi.

§ 5 Kommande aktiviteter. Monica Hellman informerade om festkommitténs förberedelser för "FÖRSMAK AV JULEN" den 11.12 Kl 18.00. Anslås på anslagstavlorna den 25.11. Försäljning av biljetter den 1.12 Kl 10.00.

§ 6 Budget. Inriktningen på budgetarbetet för 2016 diskuterades.

§ 7 Beslöts utbetala kostnadsersättningar på tillsammans 12.600:-

§ 8 Övriga frågor.

a) Valberedningen gick igenom tänkbara framtida styrelsemedlemmar.

b) Rutiner för handhavande av RHIs anslagstavlor diskuterades samt påskyndande av återuppsättandet av de boendes anslagstavlor.

c) Möjlighet finns att ansöka om fondpengar hos Blomsterfonden. Information om detta finns på anslagstavlorna på våren före juni månad och inlämnas till BLF senast i mitten av augusti. Sökes av enskild person för vård och hjälpmedel som BLF inte kan erbjuda. Ansvarig hos BLF är chfen för vård och omsorg

§ 9 Mötet avslutades.

Vid protokollet:

 

Birgitta Persson, sekreterare                                      Anders Runelund, ordförandeRingvägens Hyresgästers Intresseförening - RHI