Styrelseprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 20 april 2016 i RHI-rummet


Närvarande: Anders Runelund, Margareta Daram, Aja Boman, Margret Marcko,
Manfred Persson, Olle Berg, Bertil Wilhelmsson samt Margreth Norlin

§ 1 Ordförande öppnade mötet.

§ 2 Dagordningen godkändes med tillägg på övriga frågor.

§ 3 Föregående protokoll godkändes.

§ 4 Ordförande informerade om ekonomin. Balans- och resultatrapporter gicks
igenom. Föreslogs ändring av namn på konto i Nordea till Nordea bankkonto.

§ 5 Manfred Persson informerade om räkkryssningen den 17 maj.
Kostnaden blir 450:- efter bidrag från RHI, bruttokostnaden är 695:-.

Anders Runelund informerade om att Liseberg frågar om tillåtelse att
annonsera om resor etc på våra anslagstavlor. Detta godkändes.

§ 6 Olle Berg fortsätter kontakten med Bernt Larsson angående aktiviteter.

§ 7 Anders Runelund informerade om möte med Lisa Holmqvist, fastighets-
chefen, då bl a meddelades att plattformssitsar (trapphissar) är provkörda och
ska kunna användas. Det är fortfarande problem med trappsteg – ramp vid
entréerna, då kravet på korrekt lutning ej kan uppfyllas.

§ 8 Lars Eklunds ansökan om bidrag med 1500:- till terminsavslutningen i
Önskemusiken beviljades.

§ 9 Planeringsmötet sker från kl 13 idag den 20 april i RHI-rummet.

§ 10 Övriga frågor

Information till nyinflyttade, 4 st, fördelas inom styrelsen.

Skrivelse från Kulturcirkeln gicks igenom.

Margret Marcko åtog sig att gå igenom Festkommitténs handlingar och
håller kontakten med den.

Övriga frågor hänsköts till planeringsmötet.

§ 11 Nästa styrelsemöte blir den 18 maj kl 10 i RHI-rummet.

§ 12 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Vid protokollet

 

Aja Boman, sekreterare                           Anders Runelund, ordförandeRingvägens Hyresgästers Intresseförening - RHI