Styrelseprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 8 mars 2016 i RHI-rummet

Närvarande: Anders Runelund, Margareta Daram, Aja Boman, Margret Marcko,
Manfred Persson, Olle Berg, Bertil Wilhelmsson

§ 1 Ordförande öppnade mötet.

§ 2 Dagordningen godkändes med tillägg på övriga frågor.

§ 3 Föregående protokoll godkändes.

§ 4 Att ingå i arbetsutskottet, AU, utsågs
Anders Runelund, Margareta Daram, Aja Boman.

§ 5 Anders Runelund förelade budgeten för 2016 som visar ett resultat på -13.000 kr. Budgeten kommer att följas upp kvartalsvis.

§ 6 Anders Runelund gav en kort information om hyressättningsavgift.

§ 7 Bertil Wilhelmsson informerade om brevväxling mellan Blomsterfonden och RHI. Positivt bemötande och RHI har tackat för svar. Bertil följer upp detta om 3 mån och återkommer med rapport.

§ 8 Försmak av påsken. 10 biljetter återstår att sälja. Anders Runelund informerade om upplägget av festen.

§ 9 Aja Boman har överlämnat RHI-info och lista på förtroendevalda till värdinnan Sandra Eriksson. Denna information kommer att sättas in i pärmen för nyinflyttade.

§ 10 Anders Runelund skriver dagordningen till planeringsmötet den 20 april. Olle Berg behöver ca 1 tim för att informera om logistiken till basaren. Informerades om prel program för dagen.

§ 11 Den 29 april hålls ett informationsmöte i Salongen med Blomsterfondens ledning.

Bertil Wilhelmsson tar hand om informationen till nyinflyttade Monica Eklund, hus 101 A,

§ 12 Rapport från boendegruppen. Anders informerade om diskussion med Blomsterfonden om fönsterbyten. Blf meddelade att fönsterbyte av ca 2700 fönster skulle kosta ca 19 miljoner. Fönsterbyte kommer inte att ske.

Anders meddelade också att minnesanteckningar finns i protokollspärmen, flik 7.

§ 13 Övriga frågor.

Bernt Larsson har inlämnat ett förslag på 4 aktiviteter. Olle Berg kontaktar Bernt och återkommer med information.

§ 14 Nästa styrelsemöte, heldagsmöte, blir den 20 april kl 10.

Informationsmöte blir den 29 april.

§ 15 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Aja Boman, sekreterare                                    Anders Runelund, ordförande

 

Ringvägens Hyresgästers Intresseförening - RHI