Styrelseprotokoll

Protokoll från Styrelsemöte den 8.1.2016 i RHI-rummet

Närvarande: Anders Runelund, Manfred Persson, Birgitta Persson,
Ingemar Holm, Monica Hellman, Bertil Wilhelmsson samt
Revisor Margreth Norlin              Frånvarande: Margareta Daram.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet och välkomnade Blomsterfondens nya Fastighetschef Lisa Holmquist, som berättade om sin bakgrund i fastighetsbranschen: arbetat på Fastighetsbolaget, äldreboende, skolor samt som analytiker av fastighetsvärderingar för utländska fastighetsägare. Fastighetsavdelningen kommer att drivas i samarbete med den personal som finns. Är ansvarig för Lisebergs ombyggnad som är inne i en intensiv fas just nu. På frågan om vad som händer på Ringvägen gavs svaret att ombyggnadsplanerna lades på is genom regeringsskiftet i Stockholms Stad. Den förra regeringen var positiv till förslaget. Därefter valde man att lägga det på is.

§ 2 Förslag till dagordning godkändes med tillägg av § 7 nedan.

§ 3 Föregående protokoll, 3 st. Följande protokoll godkändes:

  • Protokoll från Styrelsemöte den 19.11.2015
  • AU-möte 9.12.2015
  • Extra Årsmöte 18.12.2015

§ 4 Åresredovisning. AR redogjorde för årets underskott på 50.236 kronor, varav 35.000 kronor utgörs av 35-årsjubiléet.
Eget kapital 139.000:- . Budgeten för 2016 slutar på ett minus på 5 - 10.000 kronor.

§ 5 Årsmötet 28.1.2016. Ansvarsfördelningen inför Årsmötet gicks igenom. Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga i RHI-rummet samt i Biblioteket den 21.1.

§ 6 RHIs anslagstavla. Ansvaret för att inaktuell information tas ner vilar på den som har satt upp den.

§ 7 En kritisk rapport om den bristfälliga städningen i gemensamma utrymmen har överlämnats till den nya Fastighetschefen

§ 8 Då inga Övriga frågor anmälts avslutades mötet.

Vid protokollet

Birgitta Persson , sekreterare                                       Anders Runelund, ordförandeRingvägens Hyresgästers Intresseförening - RHI