Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för RHI år 2013

 

 

Styrelsen har bestått av:  Lennart Levin, ordförande

                                            Margareta Daram, vice ordförande

                                            Margreth Norlin, kassör

                                            Karl- Erik Jarlhäll, sekreterare

                                            Margaretha Hellstenius Wiessner, ledamot

                                             Iris Tollstoy, ledamot

                                             Manfred Persson, suppleant

                                             Bertil Wilhelmsson, suppleant

 

Revisor:                               Stig Ahlberg

Revisorsuppleant:              Maj-Britt Hemlin-Dahlgren

 

Valberedning:                     Göran Hermansson

                                              Maj Hartoft

 

Protokollförda sammanträden har ägt rum 25 januari, 20 februari, 8 mars, 20 mars (konstituerande), 16 april, 14 maj, 15 augusti, 13 september, 16 oktober, 22 november,

9 december.

 

Allmänna möten har hållits 20 mars (årsmöte), informationsmöten: 16 maj,

19 september, (två möten), 6 december (tre möten).  Salongen, som från och med december endast får rymma 71 personer, var fullsatt vid samtliga tillfällen.

 

Basaren gick av stapeln 26 oktober. Många hyresgäster och ledamöter från styrelsen

hjälpte till. Det blev ett gott resultat.

En mindre basar hölls i maj i 101:ans källare. Även den med gott resultat.

 

Under året anordnade RHI traditionsenligt två fester:  Försmak av påsken och

Försmak av julen.

 

Vårutflykt i maj: fullbokad räkkryssning på Mälaren.

Höstutflykt i september: samåkning med Liseberg till Taxinge slott på en udde

i Gripsholmsviken.

 

 

RHI har egen hemsida sedan april där styrelseprotokoll kan läsas. En del bilder har lagts ut.

 

Det ekonomiska resultatet för 2013 framgår av resultat- och balansräkningen.                2

Styrelsen föreslår att årets överskott balanseras i ny räkning.

                                                                                                                                                   

18 september: Möte på Röda Bergen för Blomsterfondens intresseföreningars styrelser.

 

F.n. är alla hyresgäster medlemmar i RHI utan medlemsavgift.

 

Vid konstituerande styrelsemöte 20 mars bildades stadge-, rese- och festkommitté.

 

I våra hus finns ett antal sysselsättningsgrupper för hyresgäster: Måndagsträffen, musikgrupper, trivselkommittén, bridge, bingo, gymnastik, snickeri, kulturcirkel, trädgårdsgrupp, boule samt trygghetssystemet (brickvändare).

Grupperna får ekonomiskt stöd från RHI.

 

Styrelsen har ett bra och trevligt samarbete som vi tror gagnar föreningen.

Utöver styrelsemedlemmarna är det flera andra som genom sina arbetsinsatser

bidrar till ett gott resultat, såväl ekonomiskt som till verksamheterna i våra hus.

Ett stort tack till dem alla.

 

 

 

 

Stockholm 3 februari 2014

 

Karl-Erik Jarlhäll  sekr.

 

 

Ringvägens Hyresgästers Intresseförening - RHI